کارخانه سنگ کوبی شفق (اخوان رضایی )
( حاج سعید رضایی - پودر شفق اصل )


پودر شفق اخوان رضایی اصل
باضمانت عدم ریزش و ترک خوردگی پس از کار

لیست محصولات تولیدی

سنگ سبز سنگ قرمز سنگ سیاه سنگ جوشقان
سبز نمره 1 قرمز نمره 1 سیاه نمره 1 جوشقان نمره 1
سبز نمره 2 قرمز نمره 2 سیاه نمره 2 جوشقان نمره 2
سبز نمره 3 قرمز نمره 3 سیاه نمره 3 جوشقان نمره 3
سبز نمره4و5 قرمز نمره4و5 سیاه نمره4و5 جوشقان نمره4و5
سبز بادامی قرمز بادامی سیاه بادامی جوشقان بادامی
خاک سنگ سبز خاک سنگ قرمز خاک سنگ سیاه خاک سنگ جوشقان
سنگ مرمر سنگ چینی سنگ سوپر سنگ قمی
مرمر نمره 1 چینی نمره 1 سوپر نمره 1 قمی نمره 1
مرمر نمره 2 چینی نمره 2 سوپر نمره 2 قمی نمره 2
مرمر نمره 3 چینی نمره 3 سوپر نمره 3 قمی نمره 3
مرمر نمره4و5 چینی نمره4و5 سوپر نمره4و5 قمی نمره4و5
مرمر بادامی چینی بادامی سوپر بادامی قمی بادامی
خاک سنگ مرمر خاک سنگ چینی خاک سنگ سوپر خاک سنگ قمی

ضمنا محصولات فوق هم به صورت فله و هم به صورت گونی قابل بارگیری می باشد

پودر سنگ صادراتی درجه 1 آهک فله پودر کربنات کلسیم با انواع مش
پودر ینگ فله قم آهک گونی بزرگ آهک گونی بزرگ
پودر شفق ماسه بادی گونی گچ سوپر
پودر سنگ جوشقان ماسه شسته انواع گچ های سمنان
خاک رس گونی آهک سوپر با انواع مش گچ اتوماتیک